Obeťou trestného činu je fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť ublížené na zdraví, spôsobená škoda na majetku, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Obeťou je tiež príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu.

Obete majú právo na právne zastúpenie už počas trestného konania, v ktorom si môžu uplatniť svoje práva vrátane nárokov na odškodné.

Toto právo je obetiam – poškodeným priznávané priamo legislatívou – zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.

 

Medzi práva poškodeného patria najmä:

Obeť trestného činu má podľa Zákona o obetiach trestných činov  právo na prístup k informáciám predovšetkým:

 • o postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia,
 • o právach a povinnostiach obete, ktorá má postavenie poškodeného v trestnom konaní,
 • o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci, ktorá sa jej môže poskytnúť,
 • o možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
 • o prístupe k právnej pomoci,
 • o podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku,
 • o postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
 • o možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného.

 

V trestnom konaní má poškodený nasledovné práva:

 • v prípade, že mu bola v dôsledku úmyselného násilného trestného činu spôsobená škoda na zdraví, požiadať o odškodnenie za podmienok uvedených v zákone č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • v prípadoch uvedených v zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním;
 • uplatniť nárok na náhradu škody; navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil trestným činom. Návrh treba urobiť do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania a musí byť z neho zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Takýto návrh však nemožno podať, ak bolo o nároku už rozhodnuté v občianskom súdnom alebo inom príslušnom konaní;
 • navrhnúť zaistenie svojho nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku obvineného v prípadoch, ak je dôvodná obava, že uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom bude marené alebo sťažované;
 • uplatňovať konkrétne návrhy na účel uzavretia zmieru alebo dohody s obvineným, a to aj prostredníctvom probačného a mediačného úradníka;
 • robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy, vyjadriť sa k vykonaným dôkazom;
 • nazerať do spisu; preštudovať spisy a podať návrh na doplnenie vyšetrovania;
 • zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí konanom o odvolaní;
 • predniesť záverečnú reč;
 • na doručenie rozsudku, ak uplatnil nárok na náhradu škody v súlade so zákonom;
 • podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom Trestným poriadkom;
 • ak mu bol aspoň sčasti priznaný nárok na náhradu škody, aby mu odsúdený, ktorému bola povinnosť na náhradu škody uložená, nahradil trovy potrebné na účelné uplatnenie jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní, vrátane trov vzniknutých pribraním splnomocnenca a aj v prípade, že mu nebol priznaný nárok na náhradu škody ani sčasti, navrhnúť súdu, aby uložil odsúdenému povinnosť nahradiť' celé trovy súvisiace s jeho účasťou v trestnom konaní alebo ich časť;
 • kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky v postupe vyšetrovateľa PZ alebo povereného príslušníka PZ;
 • vysloviť súhlas so schválením zmieru;
 • v prípade, že mu podľa zistenia orgánu činného v trestnom konaní hrozí nebezpečenstvo v súvislosti s pobytom obvineného alebo odsúdeného na slobode, žiadať v prípravnom konaní prokurátora a v konaní pre súdom súd, aby bol informovaný na adresu, ktorú na tento účel uvedie, o prepustení obvineného z väzby alebo o jeho úteku z väzby alebo o prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody.